SZERETNÉL NAGYKER ÁRAKON VÁSÁROLNI?

Szeretnél nagyker árakon szolárium krémet és tisztítószereket beszerezni? 
Teendőid: Regisztráld vállalkozásod hozzánk cégnévvel és adószámmal!
Értesítünk regisztrációd elfogadásáról.

Adatkezelési
tájékoztató
Röviden, tömören
Csak a törvényeknek, rendszabályoknak megfelelően gyűjtünk és
kezelünk személyes adatokat
Mindent megteszünk az adatok biztonságos tárolása érdekében.
Személyes adatokat harmadik fél számára kizárólag
hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról írásbeli
kérés esetén: szolariumszerviz@gmail.com
A személyes adatok törlését, illetve módosítását ezen a címen lehet
kérni: szolariumszerviz@gmail.com
Bevezetés
Szolárium Szerviz Kft. 6724 Szeged, Kossuth Lajos Sgt.109. (06 09
012843 Szegedi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban:
Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény kimondja, hogy az érintettel (jelen
esetben a webshop/ weblap/ használóval, a továbbiakban:
felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és
részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, valamint az adatkezelés időtartamáról.
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján
arról is, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha
a. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi
személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
b. az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak
ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes
adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
c. az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy
más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint
a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető
közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez
szükséges és azzal arányos, vagy
d. az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes
adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az
adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal
arányos.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését
szabályozza:
https://szepsegpiac.hu
www.szolariumszerviz.hu
https://szolariumszerviz.hu
https://eladoszolarium.hu
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek
hatályba. A tájékoztató egyes részei mögött megjelenítettük a
jogszabályi hivatkozást is.
Fogalom meghatározások (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) 4. cikk)

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes
  személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
  azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
  közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,
  szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
  személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
  vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
  alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon
  automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely
  művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
  rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
  lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés
  vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
  összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
  megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok
  megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének
  bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat
  valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
  jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
  gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
  preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
  viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
  jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése,
  amelynek következtében további információk felhasználása nélkül
  többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely
  konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen
  további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
  intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy
  azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot
  nem lehet kapcsolni;
 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon –
  centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi
  szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
  ismérvek alapján hozzáférhető;
 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
  szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes
  adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
  együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
  uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
  adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós
  vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy,
  közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
  adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
  ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a
  személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
  Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
  az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
  személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
  adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen
  az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
  szabályoknak;
 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
  szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az
  érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
  személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
  irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
  kaptak;
 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes,
  konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
  kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
  félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
  beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a
  továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
  véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
  megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
  jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett
  genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat,
  amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára
  vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az
  említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből
  ered;
 14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai
  vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos
  technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi
  vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen
  például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy
  pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve
  a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
  szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt
  hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 16. „tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban
  tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión
  belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok
  kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az
  adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és
  az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett
  döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó
  tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az
  egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező
  adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének
  helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik
  központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión
  belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi
  helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő
  adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az
  adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek
  vonatkoznak;
 17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve
  lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a
 18. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy,
  aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az
  adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében
  háruló kötelezettségek vonatkozásában;
 19. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes
  vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a
  rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
  társaságokat és egyesületeket is;
 20. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa
  ellenőrzött vállalkozások;
 21. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok
  védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely
  tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő
  vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a
  személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy
  közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon
  csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő
  továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;
 22. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek
  megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
 23. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet
  a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján
  érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett
  felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik
  tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti
  vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti
  hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c)
  panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
 24. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a)
  személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése,
  amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel
  rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban
  található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel
  összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az
  Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy
  az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott
  tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több
  tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően
  jelentős mértékben érint érintetteket;
 25. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel
  szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a
  rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az
  adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban vane a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a
  döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és
  szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión
  belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
 26. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az
  (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1.
  cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
 27. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá
  tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb
  szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott
  létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.
  Az adatkezelés jogalapja (2011. évi CXII. törvényaz
  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.
  §)
 28. Személyes adat akkor kezelhető, ha
  a) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
  meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes
  adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete
  közérdeken alapuló célból elrendeli,
  b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben
  meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az
  érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
  c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más
  személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek
  életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához
  vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
  d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az
  érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának
  megvalósulásához szükséges és azzal arányos.
  Az adatkezelés jogszerűsége (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
 29. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes
  adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
  áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
  adatvédelmi rendelet) 6. cikk


A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű,
amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több
konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben
elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.
Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által
feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek (AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) 5. cikk
(1) A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és
átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen,
és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a

 1. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal
  össze nem egyeztet-hetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos
  és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további
  adatkezelés („célhoz kötöttség”);
  c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell,
  hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk
  („adattakarékosság”);
  d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden
  észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az
  adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
  haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
  e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
  azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
  szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig
  történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes
  adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű
  archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
  statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak
  és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és
  szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
  tárolhatóság”);
  f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
  szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes
  adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
  kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
  károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas
  jelleg”).
  (2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá
  képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
  Rendelkezésre bocsátandó információk
 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) alapján meg kell határozni a
  webshop/ weblap//weboldal működésénél a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
  személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 3. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
  Webshopnál:
 • Megrendelő email címe
 • Megrendelő neve
 • Megrendelő számlacíme
 • Megrendelő adószáma
 • Kapcsolattartó neve
 • Megrendelő telefonszáma
 • Megrendelő szállítási címe
 • Megrendelő mikor van othon
 • Megrendelő bankszámlaszáma
  Honlapnál:
 • Megrendelő email címe
 • Neve
 • Lakcím
 • Adszáma
 • Telefonszáma
 1. Az érintettek köre: A webshop/ weblap/-on regisztrált valamennyi
  felhasználó.
 2. Az adatgyűjtés célja:
  Webshopnál:
  Email:
 • Marketing
 • direkt marketing
 • elektronikus hírközlés a cél
 • kötelező adatkezelés a cél
 • ügyfélkapcsolat a cél
 • időszakos promóció
 • hűségprogram a cél
 • kedvezményadás a cél
 • regisztráció a cél
 • kapcsolódó szolgáltatások a cél
 • webáruház üzemeltetés a cél
 • hírlevél küldése a cél
 • Adatbázis építés a cél
  Megrendelő (cég) neve:
 • marketing a cél
 • direkt marketing a cél
 • elektronikus hírközlés a cél
 • kötelező adatkezelés
 • ügyfélkapcsolat a cél
 • időszakos promóció
 • hűségprogram a cél
 • kedvezmény adás a cél
 • regisztráció a cél
 • kapcsolódó szolgáltatások a cél
 • webáruház üzemeltetés a cél
 • hírlevél küldése a cél
 • adatbázis építés a cél
  Megrendelő számlacíme:
 • marketing a cél
 • direkt marketing a cél
 • elektronikus hírközlés a cél
 • kötelező adatkezelés a cél
 • ügyfélkapcsolat a cél
 • időszakos promóció a cél
 • hűségprogram a cél a cél
 • kedvezményadás a cél
 • regisztráció a cél
 • kapcsolódó szolgáltatások a cél
 • webáruház üzemeltetés a cél
 • hírlevél küldése a cél
 • adatbázis építés a cél
  Megrendelő adószáma:
 • marketing a cél
 • direkt marketing a cél
 • elektronikus hírközlés a cél
 • kötelező adatkezelés a cél
 • ügyfélkapcsolat a cél
 • időszakos promóció a cél
 • hűségprogram a cél a cél
 • kedvezményadás a cél
 • regisztráció a cél
 • kapcsolódó szolgáltatások a cél
 • webáruház üzemeltetés a cél
 • hírlevél küldése a cél
 • adatbázis építés a cél
  Megrendelő kapcsolattartó személyének neve:
 • Marketing a cél
 • direkt marketing a cél
 • elektronikus hírközlés a cél
 • kötelező adatkezelés a cél
 • ügyfélkapcsolat a cél
 • időszakos promóció a cél
 • hűségprogram a cél a cél
 • kedvezmények a cél
 • regisztráció a cél
 • kapcsolódó szolgáltatások a cél
 • webáruház üzemeltetés a cél
 • hírlevél küldése a cél
 • adatbázis építés a cél
  Megrendelő telefonszáma:
 • marketing a cél
 • direkt marketing a cél
 • elektronikus hírközlés a cél
 • kötelező adatkezelés a cél
 • ügyfélkapcsolat a cél
 • időszakos promóció a cél
 • hűségprogram a cél a cél
 • kedvezményadás a cél
 • regisztráció a cél
 • kapcsolódó szolgáltatások a cél
 • üzemeltetés a cél
 • hírlevél küldése a cél
 • adatbázis építés a cél
  Megrendelő szállítási címe:
 • marketing a cél
 • direkt marketing a cél
 • elektronikus hírközlés a cél
 • kötelező adatkezelés a cél
 • ügyfélkapcsolat a cél
 • időszakos promóció a cél
 • hűségprogram a cél a cél
 • kedvezményadás a cél
 • regisztráció a cél
 • kapcsolódó szolgáltatások a cél
 • üzemeltetés a cél
 • hírlevél küldése a cél
 • adatbázis építés a cél
  Megrendelő mikor tartózkodik a címen:
 • Marketing a cél
 • direkt marketing a cél
 • elektronikus hírközlés a cél
 • kötelező adatkezelés a cél
 • ügyfélkapcsolat a cél
 • időszakos promóció a cél
 • mikor van a címen: hűségprogram a cél a cél
 • mikor van a címen: kedvezményadás a cél
 • mikor van a címen: regisztráció a cél
 • időszakos promóció a cél
 • webáruház üzemeltetés a cél
 • hírlevél küldése a cél
 • adatbázis építés a cél
  Megrendelő bankszámla száma:
 • Marketing a cél
 • direkt Marketing a cél
 • elektronikus hírközlés a cél
 • kötelező adatkezelés a cél
 • ügyfélkapcsolat a cél
 • időszakos promóció a cél
 • hűségprogram a cél a cél
 • kedvezményadás a cél
 • regisztráció a cél
 • kapcsolódó szolgáltatások a cél
 • webáruház üzemeltetés a cél
 • hírlevél küldése a cél
 • adatbázis építés a cél
  Honlapnál:
  Email:
 • marketing a cél
 • direkt marketing
 • ügynöki tevékenység a cél
 • időszakos promóció a cél
 • regisztráció a cél
 • kapcsolódó szolgáltatások a cél
 • hírlevél küldése a cél
 • adatbázis építés a cél
 • elektronikus hírközlés a cél
 • kötelező adatkezelés a cél
 • ügyfélkapcsolat a cél
  Név (Keresztnév és/vagy vezetéknév, cégnév):
 • marketing a cél
 • direkt marketing a cél
 • ügynöki tevékenység a cél
 • időszakos promóció a cél
 • regisztráció a cél
 • kapcsolódó szolgáltatások a cél
 • hírlevél küldése a cél
 • adatbázis építés a cél
 • elektronikus hírközlés a cél
 • kötelező adatkezelés a cél
 • ügyfélkapcsolat a cél
  Lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám, em/ajtó)
 • marketing a cél
 • direkt marketing a cél
 • időszakos promóció a cél
 • regisztráció a cél
 • kapcsolódó szolgáltatások a cél
 • hírlevél küldése a cél
 • adatbázis építés a cél
 • elektronikus hírközlés a cél
 • ugyfélkapcsolat a cél
 • ügynöki tevékenység a cél
  Adószám (a személyhez köthető)
 • marketing a cél
 • direkt marketing a cél
 • ügynöki tevékenység a cél
 • időszakos promóció a cél
 • regisztráció a cél
 • kapcsolódó szolgáltatások a cél
 • hírlevél küldése a cél
 • adatbázis építés a cél
 • elektronikus hírközlés a cél
 • kötelező adatkezelés a cél
 • ügyfélkapcsolat a cél
  Telefonszám
 • marketing a cél
 • direkt marketing a cél
 • ügynöki tevékenység a cél
 • időszakos promóció a cél
 • regisztráció a cél
 • kapcsolódó szolgáltatások a cél
 • hírlevél küldése a cél
 • adatbázis építés a cél
 • elektronikus hírközlés a cél
 • kötelező adatkezelés a cél
 • ügyfélkapcsolat a cél
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A
  regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok
  esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
  bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
  számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus,
  illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható
  formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján
  visszakereshető módon megőrizni.
 2. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
  személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai
  kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 3. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A
  következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon:
 • E-mail cím
 • webáruházban Megrendelő neve
 • webáruházban Megrendelő számlacíme
 • webáruházban Megrendelő adószáma
 • webáruházban Megrendelő kapcsolattartója
 • webáruházban Megrendelő telefonszáma
 • szállítási cím
 • webáruházban Megrendelő mikor van a címen
 • webáruházban Megrendelő bankszámlaszáma
 • honlapon e-mail címet
 • honlapon név
 • honlapon lakcím
 • honlapon adószám
 • honlapon a telefonszámot
  A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon
  tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton (6724 Szeged, Kossuth Lajos Sgt.109. címen),
 • e-mail útján szolariumszerviz@gmail.com e-mail címen.
  8.Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5.
  § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi
  szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a
  továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
  személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
  elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek
  azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly
  módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes
  adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
  nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok
  teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak
  a szükséges mértékben és ideig.
  Az adatkezelés során igénybe vett tárelyszolgáltató (webáruház)
  adatai:
  Név: KontorNET Bt.
  Cím: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
  E-mail: info@startuzlet.hu
  Telefonszám: +36 30 535-21-81
  Az adatkezelés elérhetősége:
  https://startuzlet.hu/cms/adatkezelesi_nyilatkozat.html
  Az adatkezelés során igénybe vett tárhelyszolgáltató (weblap)
  adatai:
  Név: C-Host Kft.
  Cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
  E-mail: info@nethely.hu
  Telefonszám: +36 1 445 20 40
  Az adatkezelés elérhetősége: https://www.nethely.hu/files/CHost_kft_adatvedelmi_es_adatkezelesi_szabalyzat.pdf
  Az adatkezelés biztonsága és az érintettek jogai
  (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU)
  2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes
  adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
  szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
  helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell
  lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie,
  hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik,
  használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb
  módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes
  adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az
  átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével
  összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen
  hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és
  egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik
  különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés
  céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további
  tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes
  adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a
  tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és
  tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A természetes személyt
  a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról,
  szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint
  arról, hogy hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető
  jogokat. A személyes adatkezelés konkrét céljainak mindenekelőtt
  explicit módon megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, továbbá
  már a személyes adatok gyűjtésének időpontjában
  meghatározottaknak kell lenniük. A személyes adatoknak a
  kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük, az
  adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni.
  Ehhez pedig biztosítani kell különösen azt, hogy a személyes adatok
  tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. Személyes
  adatok csak abban az esetben kezelhetők, ha az adatkezelés célját
  egyéb eszközzel észszerű módon nem lehetséges elérni. Annak
  biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a
  szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy
  rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. A pontatlan
  személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden
  észszerű lépést meg kell tenni. A személyes adatokat olyan módon
  kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és
  bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy
  megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok
  kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést,
  illetve azok jogosulatlan felhasználását.
  Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű
  legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy
  valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított – akár e
  rendeletben, akár más, az e rendeletben említettek szerinti uniós
  vagy tagállami jogban foglalt – alappal kell rendelkeznie, ideértve az
  adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés
  szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés
  teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést
  megelőzően megteendő lépéseket.
  Adattovábbítás


 1. Az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  alapján, meg kell határozni a weblap/ adattovábbítási
  tevékenysége körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges
  adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
  jogainak ismertetése.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. a) A
  továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása
  érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám,
  fizetendő összeg. b) A továbbított adatok köre az online
  fizetés lebonyolítása érdekében: Számlázási név,
  számlázási cím, fizetendő összeg.
 3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást
  kérő valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz
  szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének
  határideje: A házhozszállítás/online fizetés
  lebonyolításáig tart.
 6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges
  adatkezelők személye: A személyes adatokat a
  következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
  tartásával: Szolgáltató, adatkezelő.
 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
  ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online
  fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes
  adatainak mielőbbi törlését.
 8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó
  hozzájárulása.
  Külső cégnek átadott adatok:
  Közösségi média
 • Használok facebookot: szolariumszerviz Facebook
  adatvédelmi:
  https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Használok instagramot:
  www.instagram.com/szolarium_szerviz_studio/
  Instagram adatvédelmi:
  https://help.instagram.com/155833707900388
 1. Az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 2. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
  webshop/ weblap/ adattovábbítási tevékenysége
  körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges
  adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
  jogainak ismertetése.
 3. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: a fentebb
  felsorolt közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a
  felhasználó nyilvános profilképe.
 4. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki
  regisztrált a Facebook, Instagram, közösségi
  oldalon(oldalakon), és lájkolta a weboldalt.
 5. Az adatkezelés célja: A fentebb felsorolt közösségi
  oldalakon, a webshop/ weblap/ egyes tartalmi
  elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a
  weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére
  jogosult lehetséges adatkezelők személye és az
  érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
  ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről,
  illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a fentebb
  felsorolt közösségi oldalak(ak) címén (címein)
  tájékozódhat az érintett.
 7. Az adatkezelés a fentebb felsorolt közösségi
  oldalak(ak)on valósul meg, így az adatkezelés
  időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és
  módosítási lehetőségeire a közösségi oldalak
  szabályozása vonatkozik.
 8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes
  hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a fentebb
  felsorolt közösségi oldalak(ak)on.
  Külső online számlázó.
 • Neve: Revol Express – www.revolexpress.hu
  Átadott adatok:
 • adószám
 • e-mail cím
 • szállítási cím
 • (cég)név,
 • cím (Ország, város, utca, házszám, emelet,
  ajtó)
  Külső csomagküldő.
  Átadott adatok a pontos kiszállítás céljából:
  postacím, email, telefonszám
 • Neve: Gls Futárszolgálat
  Adatvédelmije:
  https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmiszabalyzat
  Külső CRM rendszer.
 • Neve: Szolárium Szerviz Kft
 • Székhelye: 6724 Szeged, Kossuth Lajos Sgt.109.
 • Adatvédelmije: szolariumszerviz.hu/wpcontent/uploads/2018/05/Adatv
  %C3%A9delmi_nyilatkozat.pdf
 • Milyen adatot ad át: minden adathoz hozzáfér
 • Adatkezelés célja:
 • Adatkezelés időtartama: Amíg az ügyfelem nem
  kéri adatai törlését.
  Külső marketinges.
 • Neve: Rutai Sándor Egyéni Vállalkozó
 • Székhelye: 6765 Csengele, Csatorna u. 20.
 • Adatvédelmije: eliteweb.hu/wpcontent/uploads/2018/04/Weboldalceg.HuAdatv%C3%A9delmi-nyilatkozat.pdf
 • Milyen adatot ad át: minden adathoz hozzáfér
 • Amíg az ügyfelem nem kéri adatai törlését
  Külső cégnek átadott adatok:
  Google
 • Google Adwords: használom, mint hirdetőA
  webshop/ weblap/ a Google Adwords remarketing
  követő kódjait használja. A remarketing egy olyan
  funkció, amelynek segítségével a webshop/
  weblap/ azoknak a felhasználóknak, akik
  korábban már felkeresték webhelyet, releváns
  hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google
  Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A
  remarketing kód cookie-kat használ a látogatók
  megjelöléséhez. A webáruházat felkereső
  felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és
  egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos
  információt is olvashatnak az alábbi címeken:
  http://www.google.hu/policies/technologies/ads/
  és
  https://support.google.com/analytics/answer/27
 1. Amennyiben felhasználó letiltja a
  remarketing cookie-kat, számukra nem fognak
  megjelenni személyre szabott ajánlatok a
  webshop/ weblap/.
 • google analyticsA webshop/ weblap/
  látogatottsági adatait a Google Analytics
  szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A
  szolgáltatás használata során adatok kerülnek
  továbbításra. A továbbított adatok az érintett
  azonosítására nem alkalmasak. A Google
  adatvédelmi elveiről bővebb információ itt
  olvasható:
  http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
  Facebook
 • Hirdetések céljából
  Hírlevélküldő
 1. Belsős hírlevélküldőt használok
  Belső szolgáltatóm:
  C-Host Kft.
  1115 Budapest, Halmi utca 29.
  https://www.nethely.hu/
  Hírlevél küldés (2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági
  reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 6.
  §)


(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes
személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése
módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs
eszköz útján – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag
akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és
kifejezetten hozzájárult.
(2) * Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely
tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a
hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára
közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes
adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint
a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő
kifejezését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás
és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a
nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben
meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére
reklám az (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem
közölhető.
(4) * Címzett reklámküldemény természetes személy mint a reklám
címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és
kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a
reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a
reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa.
Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés
útján a továbbiakban nem küldhető.
(5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – az (1)
bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk
hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól
nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám
címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban
foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik
fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható
át.
(6) A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a
reklám küldésének (4) bekezdés szerinti megtiltására mind postai úton,
mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy
a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
(7) * Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt
reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell
a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok
részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának
visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét
bejelentheti, továbbá – a (4) bekezdés szerinti esetben – ebből a célból az
ugyanazon reklámozó érdekében ugyanazon címzett részére 2009.
október 1-jét követően első alkalommal küldött reklámküldeménynek
tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett,
térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon
kézbesített válaszlevelet.
(8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó
közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a
vállalkozás nevét és megjelölését.
(9) * E § alkalmazásában címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést,
üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó – egyszerre legalább 500
címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem
módosító adat kivételével azonos tartalmú – a postai szolgáltatásokról
szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény.
Cookie-k, sütik kezelése (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

 1. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a
  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
  adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
  helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  A honlap/webáruház használatával a személy tudomásul veszi a
  következőt:
  A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt
  készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre
  bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookieazonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás
  azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek
  egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal
  összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyes profiljának
  létrehozására és az adott személy azonosítására.
  Jogorvoslat(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016.
  április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek
  a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 79.
  cikk
  (1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra
  tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő
  panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden
  érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése
  szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése
  következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
  (2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az
  adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti
  tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás
  megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti
  tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az
  adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében
  eljáró közhatalmi szerve.
  Esetleges jogsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóságnál lehet panasszal élni:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  A kártérítéshez való jog(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
  TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes
  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
  95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
  adatvédelmi rendelet) 82. cikk
  (1) Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének
  eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az
  elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól
  kártérítésre jogosult.
  (2) Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel
  tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő
  adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben
  tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem
  tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az
  adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő
  jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal
  ellentétesen járt el.
  (3) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül az e cikk (2)
  bekezdése szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző
  eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
  (4) Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az
  adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az
  adatkezelésben, és – a (2) és (3) bekezdés alapján – felelősséggel
  tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes
  adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének
  biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes
  kárért.
  (5) Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a (4) bekezdéssel
  összhangban teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért,
  jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi
  adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek
  azt a részét, amely megfelel a (2) bekezdésben megállapított
  feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük
  mértékének.
  (6) A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az
  előtt a bíróság előtt kell megindítani, amely a 79. cikk (2)
  bekezdésében említett tagállam joga szerint illetékes.
  Referenciák:


A tájékoztató elkészítése során a következő jogszabályokat vettük
figyelembe:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és
  az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
Kosár
Scroll to Top